KPSS Ortaöğretim sınavı geçtiğimiz pazar günü yapıldı. Sonuçlar yakın zamanda açıklanır. Bu yazımızda KPSS’ye girip 70 puan üstü alan adayların başvurabileceği Mübaşir Alımları ve Şartlarına göz atacağız.

Mübaşir nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan Mübaşir; Mahkemede hakimin emirlerini yerine getiren, ilgili evrakları takibini ve getir götür işlemini yapan kişi. Ayrıca Mübaşir mahkeme salonunda duruşmanın taraflarını salona davet eden kişidir. Bu işlemden sonra Hakim Mübaşirden taraf bilgilerini onaylamasını isteyebilir. Sonrasında duruşma başlar.

Mübaşir nerede görev alır?

Mübaşir Adliyelerde çalışır. Adliyede de mahkemelerde görev yapar.

Mübaşir ne iş yapar?

Üstünkörü biraz bahsettik ama burada madde madde biraz daha detaylandıralım;

  • Davaların takibi, dosyaların düzgün bir biçimde sıralandırılması ve hakimin eksiksiz bilgilendirilmesi
  • Tarafların duruşmaya daveti, gerekirse bilgilendirilmesi
  • Hakimin emirlerini yerine getirmesi (Mübaşir hakimin bir nevi sağ koludur.)
  • Evraklarında imzalanma işlemlerinin yapılması
  • Zabıt katibi ile uyum içinde çalışma ve işini kolaylaştırmak

Başlıca bunlardır. Mübaşir günümüzde mahkemelerde önemli bir rol teşkil etmektedir. Hakimiyet vardır. Konu ve durumlar hakkında bilgisi onu önemli kılar. Düzenli ve sağlıklı işlerin yürümesi için işlerin titizlikle yapılması ve programlandırmanın iyi yapılması gereklidir.

index_1_05
Adalet Bakanlığı Mübaşir Alımları 2017

Adalet Bakanlığı Mübaşir Alımları Nasıl Yapılır?

Bildiğiniz üzere KPSS puanınız iki yıl geçerli. 2018 Ortaöğretim sınavına kadar merkezi yerleştirmeler dışında alım yapan tüm kadrolu ve sözleşmeli memurluk ilanlarına başvurabilirsiniz. Tabi günümüzde örneğin 300 kişilik kontenjan açılıyor, 20 bin kişi başvuruyor o ayrı mesele ama yine de denemek lazım. Torpil konusuna hiç girmiyorum. Sizde böyle şeylere takılıp kalmayın. Şartları sağlıyorsanız iyi bir hazırlık süreci geçirin çünkü mülakat var. Şansınızı deneyin, savaşın!

Adalet Bakanlığının geçtiğimiz dönemde açmış olduğu bir ilanın detaylarını paylaşacağım. 

Bu ilanda;

  • Mübaşir alımlarının detayları
  • KPSS baraj puanı
  • Başvuru şartları
  • Genel Başvuru şartları
  • Başvurunun nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Örnek İLAN: Adalet Bakanlığı Kadrolu ve Sözleşmeli Mübaşir Alımı

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;
a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere toplam 798 sözleşmeli mübaşir,

b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7–13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 15 kadrolu mübaşir,
Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Burada 2014 yazan yerler yeni ilanlarda 2016 olacak)

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS-2014) (yeni ilanda 2016 yazacak) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5) Başvuru yeri ve şekli:
Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1/A ve EK-1/B listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.
Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Geçmiş ilan olduğu için tarihi sildim.
7) Sınav yeri:
Bakanlıkça uygun görülen EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.
8) Sözlü sınav tarihi ve saati:
Saat 09:00’da,sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:
a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),
c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),
d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

NOT:

1) Kadrolu mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli mübaşirlik sınavına, sözleşmeli mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu mübaşirlik sınavına başvurabileceklerdir.
Ancak, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları ile kadrolu şoförlük, kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.
2) Sözleşmeli mübaşir ve kadrolu mübaşir sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.
Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

Evet, yukarıda örnek Adalet Bakanlığı  Mübaşir ilanını gördünüz. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde olacaktır. Alım duyuruları olduğu zaman siteden duyuru yapacağız. Ayrıca zabıt katipliği vb. diğer mesleklerle ilgili de yazı dizileri gelmeye devam edecek takipte kalın.

Yeni Haber: İnfaz Koruma Memuru Olmanın Şartları ve İKM Alımında 35 Yaş Beklentisi